Refund and Returns Policy

นโยบายการคืนเงิน

Non-returnable items

We do not accept returns or refunds.

เนื่องจากสินค้าเป็น Custom made ทางแบรนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี

We do not allow for workshop Jewelry class cancellation, we only allow customers to postpone date and time for before appointment 3 days. In case customers need to cancel for any case we will refunds by using coupon return for customer to purchase our products or service full refunds.

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันและเวลาสำหรับการทำ Workshop Jewelry จะต้องแจ้งให้ทราบก่อน 3 วันล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถมาเรียนได้และต้องการยกเลิก ทางแบรด์จะทำ Coupon คืนเป็นส่วนลดให้กับทางลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับทางเราได้ตามจำนวนเงินที่ชำระมาทั้งหมด

นโยบายการจัดส่ง

  • In case products without custom made we will ship within 3 days and inbound deliver within 3-5 working days outbound deliver within 14-20 working days. 

ในกรณีสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าสั่งทำ ทางร้านจะจัดส่งสินค้าไม่เกิน 3 วันและจัดส่งถึงไม่เกิน 3-5วันทำการ(ภายในประเทศ) กรณีจัดส่งต่างประเทศใช้เวลา 14-20 วันทำการ

  • Products with custom made we will ship within 14 days and inbound deliver within 3-5 working days outbound deliver within 14-20 working days 

กรณีสินค้าสั่งผลิต custom made ทางร้านจะจัดส่งสินค้าภายใน 14 วันและจัดส่งถึงไม่เกิน 3-5วันทำการ ภายในประเทศ กรณีจัดส่งต่างประเทศใช้เวลา 14-20 วันทำการ

-Shipping by Kerry Express for inbound  (จัดส่งภายในประเทศโดย Kerry Express)

-Shipping by Thai post for outbound (จัดส่งต่างประเทศโดย ไปรษณียไทย)

  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้า ทางร้านจะมีการทำเคลมประกันในกรณีพัสดุสูญหายหรือพัสดุจัดส่งล่าช้า 

โดยใช้เวลาในการดำเนินการเคลมกับทางขนส่ง 14-20 วันทำการ 

In case customers didn’t receive parcel or delayed for receiving parcel we will claim with Transportation insurance to get refunds within 14-20 working days.